گواهی نامه بین المللی CTP

ECDL/ICDL CTP چیست؟

گواهی نامه تخصصی آموزش (CTP) یک گواهی نامه بین المللی برای آموزش IT است.CTP به عنوان گواهی نامه ای که برای افرادی غیر از کاربران نهایی طراحی شده است،یک استاندارد عملی کیفیت در اختیار معلمان و سازمان های آموزشی قرار می دهد تا به وسیله آن خدمات آموزشی خود را بسنجند.

ECDL/ICDL CTP برای چه افرادی است؟

برنامه CTP هم برای معلمان و هم برای سازمان ها مناسب است.این برنامه برای نشان دادن واقعیت آموزش حرفه ای IT طراحی شده است. گواهی نامه CTP از هرگونه مهارت و آمادگی اولیه مستقل است زیرا هر یک از داوطلبان CTP باید مهارت خود را نشان دهند.

اهداف برنامه CTP چیست؟

  • ترویج بهترین تکنیک در ارائه آموزش IT
  • تشخیص و تائید بهترین تکنیک از جانب معلم IT
  • ایجاد فرصتی برای معلمان جهت ایجاد و ارتقای مهارت آنان
  • ایجاد یک ارزش کیفیتی عینی و قابل تشخیص در آموزش IT برای سازمان های آموزشی
  • ایجاد انجمنی از معلمان دارای گواهی نامه برای پشتیبانی از هر یک از معلمان