برگزاری دوره جدید کلاس ICDL  صبح روزهای زوج ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰

برگزاری دوره جدید کلاس ICDL   روزهای زوج ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷ مهارت پاورپوینت

برگزاری دوره جدید کلاس فتوشاپ : روزهای فرد ساعت ۱۶:۳۰  تا ۱۸

برگزاری دوره جدید کلاس کودکان الکترونیک e-kids : روزهای پنج شنبه ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ صبح

برگزاری دوره جدید کلاس کودکان الکترونیک e-kids : روزهای پنج شنبه ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۳ ظهر

برگزاری دوره جدید کلاس کودکان الکترونیک e-kids : روزهای پنج شنبه ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶