مرکز آموزش و آزمون های بین المللی اصفهان صفر یک

تاریخ آزمون ها سال ۹۶ این مرکز طبق جدول زیر می باشد:

نام پروژه

تاریخ آزمون

ساعت آزمون

e-Kids 96/6/9 8 صبح
e-Citizen 96/6/9 8 صبح
ICDL 96/6/9 8 صبح
e-Kids 96/6/8 8 صبح
e-Citizen 96/6/8 8 صبح
ICDL 96/6/8 8 صبح
e-Kids 96/6/7 8 صبح
ICDL 96/5/19 8 صبح
ICDL Advancde 96/5/19 8 صبح
ICDL 96/5/12 8 صبح
e-Kids 96/5/12 8 صبح
e-Citizen 96/5/12 8 صبح
Image editting 96/5/12 8 صبح
ICDL Advancde 96/5/12 8 صبح
ICDL 96/5/5 8 صبح
e-Kids 96/5/5 8 صبح
e-Citizen 96/5/5 8 صبح
Image editting 96/5/5 8 صبح
IT Security 96/5/5 8 صبح
e-Kids 96/4/23 9 صبح
e-Kids 96/4/15 8 صبح
e-Citizen 96/4/15 8 صبح
ICDL 96/4/15 8 صبح
e-Kids 96/3/3 9 صبح
e-Kids 96/2/14 10 صبح
e-Citizen 96/2/14 10 صبح
ICDL 96/2/14 10 صبح
Image Editting 96/2/14 10 صبح

تاریخ آزمون ها سال ۹۵ این مرکز طبق جدول زیر می باشد:

نام پروژه

تاریخ آزمون

ساعت آزمون

e-Citizen 95/12/5 2 بعدازظهر
ICDL 95/12/5 2 بعدازظهر
Image Editting 95/11/7 2 بعدازظهر
e-Kids 95/11/7 2 بعدازظهر
e-Citizen 95/11/7 2 بعدازظهر
ICDL 95/11/7 2 بعدازظهر
e-Kids 95/10/30 8 صبح
Image Editting 95/09/04 2 بعدازظهر
e-Kids 95/09/04 2 بعدازظهر
e-Citizen 95/09/04 2 بعدازظهر
ICDL 95/08/18 2 بعدازظهر
e-Kids 95/08/18 8 صبح
e-Kids 95/07/15 8 صبح
e-Citizen 95/07/15 8 صبح
ICDL

95/07/15

8 صبح

e-Kids

95/07/15

8 صبح

e-Citizen

95/07/15

8 صبح

ICDL

95/07/15

8 صبح

e-Kids

95/07/08

8 صبح

e-Citizen

95/07/08

8 صبح

ICDL

95/07/08

8 صبح

e-Kids

95/07/02

8 صبح

e-Citizen

95/07/02

8 صبح

ICDL

95/07/02

8 صبح

e-Kids

95/07/01

8 صبح

e-Kids

95/06/25

8 صبح

e-Kids

95/06/24

8 صبح

e-Kids

95/06/19

8 صبح

e-Citizen

95/06/19

8 صبح

ICDL

95/06/19

8 صبح

e-Kids

95/06/18

8 صبح

e-Citizen

95/06/18

8 صبح

ICDL

95/06/18

8 صبح

e-Kids

95/06/14

8 صبح

e-Kids

95/06/11

8 صبح

e-Kids

95/06/10

8 صبح

e-Kids

95/06/09

8 صبح

e-Kids

395/06/08

8 صبح

e-Kids

95/06/07

8 صبح

e-Kids

95/06/05

8 صبح

ICDL

95/05/29

8 صبح

e-Citizen

95/05/29

8 صبح

e-Kids

95/05/29

8 صبح

ICDL

95/05/28

8 صبح

e-Citizen

95/05/28

8 صبح

e-Kids

95/05/28

8 صبح

e-Citizen

95/05/22

8 صبح

ICDL

95/05/22

8 صبح

e-Kids

95/05/22

8 صبح

e-Kids

95/05/06

8 صبح

ICDL

95/04/25

8 صبح

e-Kids

95/04/25

8 صبح

e-Kids

95/04/15

8 صیح

e-Kids

95/04/14

8 صبح

e-Kids

95/03/17

8 صبح

e-Citizen

95/03/17 8 صبح

ICDL

95/03/17

8 صبح

e-Kids

95/02/31

8 صبح

ICDL

95/02/23

8 صبح

e-Kids

95/02/23

8 صبح

e-Kids

95/01/26

12 ظهر

e-Citizen

95/01/26

12 ظهر

ICDL

95/01/26

12 ظهر

 

جهت ثبت نام و یا کسب اطلاعات بیشتر با مرکز اصفهان صفریک تماس بگیرید

برگه‌ها : 1 2